ALSO

ALSO (Action Learning Samen Ondernemen) is een in company actieprogramma om samenwerken en samen ondernemen binnen bedrijven te realiseren of te verbeteren. Gekozen is voor action learning om het management en de medewerkers de gelegenheid te geven zelf de voorgenomen verbeteringen al lerende en werkende te implementeren. Deze werkwijze komt voort uit de internationaal bekende continu verbeterprogramma`s  waarbij de plan-do-check-act cyclus van Deming en intern ondernemerschap centraal staan.

Dankzij opgedane ervaringen met ALSO projecten bij meerdere bedrijven in diverse bedrijfstakken is een leidraad met actiemodules opgesteld. De essentie is hierbij dat bij elke module, lees verbeteringslag, de medewerkers op een ondernemende wijze worden uitgedaagd om samen met hun naaste collega`s hun eigen  werkproces te optimaliseren.

De modules hebben de volgende kenmerken
– Gericht op verbeteren van de eigen werkplek (als deel van het geheel).
– Toegevoegde waarde voor klanten staat centraal.
– Gedrag/houding en effectief werkproces bepalen resultaat.
– Toepasbaar van top tot in het werkveld
– Proceseigenaren worden beschouwd als interne ondernemers

De modules geven ook een helder inzicht hoe andere bedrijven eerdere programma`s hebben uitgevoerd. Symion Cooperatie voert vanuit Apeldoorn dit actieprogramma met onze steun uit.

Binnen het totale bedrijfsproces runnen interne ondernemers samen zo zelfstandig mogelijk hun eigen werkproces.
Het resultaat is een resultante van het werkproces en de werkgedrag.

Modulaire opbouw van het programma

Met behulp van het onderstaande leidraad kan in een vertrouwelijk verkennend gesprek snel nagegaan worden waar in uw bedrijf mogelijke verbeterpunten zitten. Zie de leidraad hierbij als een keten waarbij de zwakste schakel de sterkte ervan bepaalt.

Op basis van de gekozen verbeterpunten weet u als leiding nu waarom en wat er verbeterd dient te worden. Hoe dat gerealiseerd kan worden wordt toegelicht bij de actietrajecten `Samen van Goed naar Beter”.

Actietraject `Samen van Goed naar Beter`

Action Learning Samen Ondernemen (ALSO) lijkt in de kern veel op continu verbeteren wat  al jaren door alle bekende internationale bedrijven wordt toegepast.  Met als doel om de processen van logistiek en productie stapsgewijs te optimaliseren. Dankzij enkele aanpassingen leent deze aanpak zich ook goed voor het bewerkstelligen van partnership en het vergroten van de kwaliteit van de eigen organisatie.

We geven nu een indruk hoe een bedrijf met de klantgerichte ambitie een actietraject kan uitvoeren onder deskundige begeleiding. Het onderstaande schema dient hierbij alleen als praatschema. Dankzij de maatwerkopzet is elk traject uniek en toegesneden op de geanalyseerde mogelijke verbeteringen.

We geven nu veelgebruikte agendapunten tijdens de aanloopfase (stap 1 en 2).

Verkennend gesprek op directieniveau

 • Huidige situatie
 • Gewenste situatie
 • Gewenste verbeterpunten
 • Rol directie
 • Rol van interne en externe begeleiding
 • Rol management en medewerkers

2. Bepaling aanpak

 • Beschrijving gewenste situatie en vereiste verbeterpunten.
 • Vaststelling doelen van gewenste verbetering
 • Keuze uit ALSO-modules (werkproces- en mensgericht)
 • Definitie ontwikkeltraject (doel- en resultaatgericht)
 • Begroting en tijdspad
 • Samenstelling verbeterteams

Hierna geeft de directie het startsignaal en geeft op basis van een begrijpelijke visie aan wat er gedaan moet worden. En wat de rol van de betrokkenen is. Het action learning traject bestaat normaliter uit 3 workshops met daar tussen de implementaties van de voorgestane verbeteringen.

De naam “Samen van Goed naar Beter” is bewust gekozen. Dit is om aan te geven dat de huidige situatie als goed wordt omschreven (Het is zoals het is) en de gewenste situatie als beter (doel). Hierdoor ontstaat er een positieve insteek. Dit blijkt in de praktijk voor de leiding en de betrokken medewerkers een nieuwe beleving te zijn. Door klantgericht samen te werken is coachend management in combinatie met intern ondernemerschap de nieuwe sleutel tot succes.

Resultaten ALSO aanpak

 • Verbeteringen beklijven dankzij opzet van het programma.
 • Effectievere processen waardoor hogere kwaliteit en minder uitval.
 • Snelle terugverdientijd vergroting ondernemend vermogen (intern ondernemerschap).
 • Groot draagvlak dankzij grote betrokkenheid van iedereen
 • Prettige werksfeer met oog voor het klantbelang
 • Ontplooiingsmogelijkheden personeel (mensen willen en kunnen meer dan wat het management in het algemeen denkt of gelooft).

Nadere info via contact of via Symion tel 055-3031430