Intern ondernemerschap zorgt voor bezieling en passie

Afnemers willen graag met bezieling geholpen worden.

Intern ondernemerschap schept de ruimte om klanten, cliënten en gebruikers op een gelijkwaardige en zakelijk correcte wijze te helpen. Zo kun je samen tot de gewenste oplossingen komen.
Het gemeenschappelijke doel is hierbij om de door de klanten gewenste oplossingen samen te ontwikkelen en te realiseren. Dat kan alleen maar als de betrokken medewerkers voldoende bevoegdheden krijgen met de nodige ondersteuning van de rest van de organisatie.
De leiding en het management komen hierbij in een meer coachende en faciliterende rol. Bazig gedrag en managers die alles willen plannen en delegeren kunnen lees moeten hierbij een stapje terug doen.

Ondernemende medewerkers

Om intern ondernemerschap van de grond te krijgen zal de leiding strategische aandacht moeten geven aan:

  1. Klantgericht inrichten van de werkprocessen met ruimte voor intern ondernemerschap. Zodanig dat de uitvoerenden een praktisch uitvoerbaar takenpakket krijgen richting de klanten.
  2. Het ontwikkelen van intern ondernemerschap waarbij medewerkers hun eigen werkproces (als deel van het geheel) mogen runnen als ware het hun eigen toko. Men krijgt hierbij de ruimte om in goede onderlinge afstemming de door de klant gevraagde toegevoegde waarde te leveren. Dit natuurlijk binnen de zakelijke kaders van het bedrijf.

    Bij intern ondernemerschap staat de toegevoegde waarde centraal

Van hoog tot laag is dus iedereen betrokken. Het middenkader moet vaak een lastige slag maken van de traditionele top-down sturing naar een meer procesmatige en klantgerichte aanpak. Medewerkers in het werkveld en klanten omarmen doorgaans snel de nieuwe werkwijze. Logisch, want zij worden er direct beter van. Dit uit zich in een hogere klant- en medewerkerstevredenheid

 

Ondernemende managers

boek over intern ondernemerschapManagers staan bekend als vakkundige planners en organisatoren. Met veel kennis en kunde beheren zij graag de systemen en werkprocessen. Managers neigen gezien hun taakopvatting naar (teveel) optimalisatie wat zelfs kan uitmonden in een hinderlijke bureaucratie. Dit kan leiden tot een blokkade om tot veranderingen binnen een organisatie te komen. Het is raadzaam hier tijdig op in te grijpen.

Flexibele klantgerichte organisaties hebben daarentegen juist behoefte aan meer ondernemerschap. Dit betekent dat ook de managers meer ondernemend zullen moeten gaan worden. Zo ontstaat de ondernemende manager die klantgerichte werkprocessen wil en kan inrichten en die in staat zichzelf te ontwikkelen tot een interne businesscoach. Op deze wijze kan hij de medewerkers in het werkveld coachen en begeleiden.

Dankzij het transparant delegeren van bevoegdheden kunnen medewerkers op een positieve manier rekenschap naar elkaar afleggen wie wat hoe en wanneer het beste kan doen.  Dit voorkomt veel gedoe en komt de werksfeer zichtbaar ten goede.

win win
Neem voor nadere uitleg en toepassing CONTACT op.