Klantgericht leiderschap

Klantgericht leiderschap is de basis voor vernieuwingen en verbeteringen. Het blijkt van doorslaggevend belang te zijn dat een leiding hierbij naast het leidinggeven aan mensen een goede balans weet te vinden tussen de vereiste vaardigheden op het vlak van ondernemen, managen en besturen. 

Wat is leiderschap?
Er wordt veel geschreven over wat leiderschap is en wat het eigenlijk hoort te zijn. Veel schrijvers hebben echter nog nooit leiding gegeven en hebben zelden praktische ervaring opgedaan binnen het bedrijfsleven.
We geven daarom een eenvoudige toelichting op het begrip leiderschap. Goede leiders zijn volgens velen gewoon aardige mensen die anderen helpen om samen een gemeenschappelijk doel te formuleren en te verwezenlijken. Dit doen ze op basis van een visie of een verhaal wat iedereen inspireert, boeit en bindt. Of zoals Wikipedia het meer direct beschrijft, leiderschap is de vaardigheid om leiding te geven aan een groep mensen c.q. organisatie met het oogmerk een doel te realiseren.
Naast het leidinggeven zijn er echter een drietal aandachtsvelden die afhankelijk van de situatie belangrijk kunnen zijn.
1. Ondernemen door op basis van een marktgerichte visie en bijbehorende strategie de juiste marktgerichte acties op het juiste moment te nemen.
2. Managementtaken zoals de sturing van werkprocessen en systemen op basis van kennis en know how  en bewaking kwaliteit en effectiviteit.
3. Besturen van een organisatie op basis van een beleidsplan met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.
Op een eenvoudige wijze is vast te stellen of binnen een directie- of managementteam de verschillende taakvelden adequaat zijn afgedekt om de uitdaging in de toekomst aan te gaan.

Bent u de meest geschikte leider in de huidige situatie?
Welk type leiding een bedrijf nodig heeft hangt vooral van de grootte van de organisatie. Daarnaast is het erg belangrijk te weten in welke levensfase uw bedrijf zit. Veel bedrijven ontwikkelen zich volgens een levenscyclus model met de volgende fasen.

  1. Pioniersfase waarbij een (echte) ondernemer zijn eigen bedrijf opstart en probeert klanten te vinden voor zijn nieuwe bedachte product, dienst of concept.
  2. Tijdens de groeifase wordt het belangrijk de werkprocessen te standaardiseren en te optimaliseren met behulp van vakbekwame professionals. Naast ondernemerschap wordt het managen van de bedrijfsvoering een punt van belang.
  3. Bij een meer volwassen bedrijf komen ook bestuurlijke taken in beeld op het vlak van bijvoorbeeld wet- en regelgeving (op het vlak van milieu, kwaliteit, arbeidsrecht, contractvorming etc). Ook wordt strategische samenwerking met andere bedrijven (partners) belangrijk. Dit voegt een extra dimensie toe aan uw bedrijfsvoering met extra complexiteit.
  4. Na een bepaalde groei en enkele jaren consolidatie komt de vraag naar voren hoe verder door te groeien en/of hoe om te gaan met een mogelijk teruglopende business. Klantgerichte leiders die de ontwikkelingen in de markt nauwlettend volgen proberen tijdig new business te ontwikkelen. Wie hiermee te laat start of gewoon domme pech heeft maakt kans in een crisis terecht te komen.

We zien hier dus dat afhankelijk van de situatie er naast het leidinggeven aan de organisatie als geheel er een beroep wordt gedaan op de kwaliteiten van ondernemerschap, management en besturen. De kunst is om per geval na te gaan welk type leiderschap er gevraagd wordt. Omdat alle vernieuwingen en verbeteringen bij de leiding beginnen is dit wel een kardinale vraag. Mochten er problemen zijn , om welke reden dan ook, mee te groeien met de markt dan is (tijdelijke) ondersteuning een serieuze optie. Zorg wel dat u als leidinggevend team een goede onderlinge balans heeft.

Leiderschap en enkele belangrijke trends

Binnen organisaties ontstaat een trend naar minder top-down toezicht en controle, meer horizontale sturing door collega’s en klant. Meer autonomie en verantwoordelijkheid voor de mensen, ook meer openheid, respect en verbinding in de onderlinge relaties zowel verticaal als horizontaal. Kortom, de machtsverschillen nemen af en het leiderschap verandert mee.  Het zoekt maar en goede balans tussen sturing en zelforganisatie binnen in de organisatie. Een goede balans faciliteert een positieve dynamiek van motivatie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

De onderstaande punten spelen een belangrijke rol.

  • Volume groei komt in het gedrang terwijl kwalitatieve groei en de circulaire economie in belang toenemen.
  • Levenscycli van business neemt af, waardoor alles sneller en flexibeler moet worden georganiseerd.
  • Technologisch ontwikkelingen gaan steeds sneller. Bedrijfstakken slaan op tilt door disruptieve innovaties.
  • Toenemende complexiteit door de behoefte aan wereldwijde oplossingen. Denk maar aan de vereiste klimaatregelen en de bestrijding van de corona crisis.  De internationale netwerken binnen en tussen organisaties met steeds langere afhankelijkheidsketens worden gevoeliger voor verstoringen.
  • Mensen groeien in bewustzijn. Klanten worden bewuster. En uw medewerkers willen graag meegroeien met de ontwikkelingen in de markt en optimaal gebruik maken van de digitale technieken. Waardoor meer zelfstandig thuis werken tot nieuwe arbeidsrelaties leidt.

Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor uw stijl van leidinggeven. Het wordt steeds belangrijker een organisatie te creëren waar de verantwoordelijkheid zo dicht bij de uitvoering ligt dat men ter plekke in kan grijpen als er iets misgaat.
Wij geven op deze website aan hoe u als leider het ondernemende vermogen binnen uw organisatie kunt vergroten dankzij partnership en intern ondernemerschap. Een kwestie van samen ondernemen dus.

Voorbeelden VDL en ASML

Zo werken de meer dan 12.000 medewerkers van VDL, in een organisatie van ruim 100 eenheden, die elk goed zicht hebben op hun resultaten en tot actie overgaan als dat nodig is. Een klein hoofdkantoor met een zeer beperkte staf  laat de eenheden een grote eigen verantwoordelijkheid.
Organisaties moeten ook steeds wendbaarder worden om mee te bewegen met de veranderingen die zich opdringen. Een netwerk van flexibele eenheden die in wisselende configuraties klanten kunnen bedienen is dan de beste respons. ASML laat bijvoorbeeld zien hoe goed leiderschap binnen een strategisch samenwerkingsverband (partnership) tot een moderne en succesvolle aanpak leidt.

win win

 

Wilt u meer dan gaarne contact.