Nieuws

Samen rekenschap afleggen hoort een feest te zijn.

Samenwerken met andere bedrijven maakt samen sterk. Maar dat lukt alleen als er voldoende onderling vertrouwen is en er rekenschap naar elkaar wordt afgelegd. In de huidige hectische tijd met veel wisselende belangen schept tijdig evalueren en vieren van bereikte resultaten een hechte band.

Vertrouwen is een moeilijk meetbaar begrip. Het is er wel of het is er niet. Het gezegde “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard” geeft ook de vluchtigheid ervan weer. De verklaring is dat volgens insiders dat vertrouwen voor een groot deel emotioneel wordt bepaald. Wij denken allemaal dat we slimme en nadenkende mensen zijn. Toch worden de meeste beslissingen genomen op basis van emoties.

Het CBS probeert bepaalde vormen van  vertrouwen uit te drukken in cijfertjes. Zo schijnt het consumentenvertrouwen te dalen evenals het vertrouwen in de politiek en politieke smaakmakers. Deze cijfers geven hooguit alleen maar aan van iets wat we al lang aanvoelden. Toch geeft het een wel een indicatie dat het menselijk gedrag kan veranderen door de toenemende belangentegenstelingen.

De regisseur van een samenwerkingsverband doet er goed aan periodiek de vinger aan de pols te houden om te zien of iedereen nog steeds achter de overeengekomen uitgangspunten staat. Uit onderzoek komen de volgende aan te bevelen gesprekspunten naar voren.

  • Inzicht en geloof in elkaars competenties. Deelnemers moeten op basis van de elkaar aanvullende competenties het gevoel hebben de klus met elkaar te kunnen klaren. De nadruk ligt hier op de competenties en expertise op taakniveau; denk bijvoorbeeld aan strategie, plannen en organiseren en informatietechnologie.
  • Het vertonen van consistent gedrag in de onderlinge interacties. Dit betreft de manier waarop we met elkaar omgaan op sociaal-emotioneel niveau. Het consistente gedrag dient te zijn gebaseerd op de met elkaar afgesproken waarden en normen, zoals ‘zeggen wat je doet en doen wat je zegt’.
  • Bereidheid om samen te zaken te delen. Dat lijkt een open deur maar het betekent ook samen het verlies willen nemen als het even tegenzit. Toyota was zo grootmoedig om als regisseur de partners tijdens een recessie binnen de integrale keten te steunen. Dat bleek een gouden zet omdat toen de markt weer aantrok iedereen weer de gevraagde bijdrage kon leveren. Een kwestie van `samen uit en samen thuis`.

Het leveren van de toegezegde toegevoegde waarde en het nakomen van afspraken zijn dus belangrijke graadmeters voor een succesvolle samenwerking. Het blijkt verstandig om hier aandacht aan te schenken en gehaalde doelstellingen samen te vieren. Rekenschap naar elkaar afleggen is meer dan alleen cijfertjes bekijken en mag een feest zijn met als doel het onderling vertrouwen te laten groeien.

Zie ook de gouden regels van een partnership.

Wouter Jansen