Nieuws

Samen ondernemen in barre tijden 4 juni 2012

We hebben momenteel te maken met veel onverwachte beperkingen. Denk maar aan de gevolgen van stikstof en PFAS maatregelen, virusziekten, Ukraine oorlog, klimaatinvloeden etc. Ondernemers die willen overleven bij deze tegenwind zullen de tering naar de nering moeten zetten. Dit betekent allereerst dat activiteiten die geen waarde toevoegen gestopt moeten worden. En activiteiten die wel de gewenste waarde toevoegen moeten met zo weinig mogelijk verspilling gemaakt worden. Dit geldt niet alleen voor het eigen bedrijf maar ook voor andere bedrijven binnen de keten of de business circle.

Een groot probleem is dat vrijwel iedereen nog steeds inzet op omzetgroei en winstmaximalisatie. Ons nationale bruto product en de aandeelhouderswaarde staan hierbij centraal in ons denken en doen. Terwijl de maatschappelijk waarde alleen met de mond beleden wordt.
Toch lijkt de tijd gekomen dat leren om te gaan met beperkingen urgent is geworden. Zoals de Japanners dat na de tweede wereldoorlog ook moesten doen.  Continu verbeteren gaat weliswaar stapje voor stapje, maar op den duur maakt dat een groot verschil uit. Toyota begreep zelfs dat deze nieuwe werkwijze ketenintegraal opgepakt moest worden. De zwakste schakel bepaalt immers de sterkte van de ketting.

Wat kan een bedrijf praktisch met de bovenstaande constateringen in de huidige knellende situatie. We proberen een aantal tips te geven op het gebied van samenwerking..

  • Volg samen met de partners in de keten de hectische ontwikkelingen in de markten. Samen zie je meer dan alleen. En stel op basis van het verworven inzicht in ieders belang acute plannen op.
  • VNO-NCW en MKB Nederland vragen om een crisisaanpak bij de overheid. Je mag dus verwachten dat elk bedrijf ook een crisisaanpak heeft opgesteld om verspillingen op het gebied van energie, grondstoffen en arbeid met kracht te reduceren. Nu zijn bedrijven al wettelijk verplicht rendabele energiebesparingen door te voeren. Maar daar was maar weinig tijd en animo voor.
  • Continu verbeteren is misschien niet zo sexy maar het zet wel de grootste zoden aan de dijk. Beter niet te laat beginnen dan te vroeg verzuipen.
  • De kosten stijgen hier en daar letterlijk de pan uit. Maak samen met de leverancier en afnemers een plan om dit zo goed mogelijk te ondervangen.
  • Geef medewerkers het vertrouwen en de ruimte om mee denken in penibele situaties. Het resultaat is een groot draagvlak voor vernieuwing en verandering.

We geven slecht 5 punten die al best moeilijk zijn om samen op te pakken. In essentie is het een kwestie van durven te delen en communiceren. Iets wat kinderen ook al ingewikkeld vinden. Als klankbord denken we graag op een simpele manier met u mee.

Samen rekenschap afleggen hoort een feest te zijn mei 2012

Samenwerken met andere bedrijven maakt samen sterk. Maar dat lukt alleen als er voldoende onderling vertrouwen is en er rekenschap naar elkaar wordt afgelegd. In de huidige hectische tijd met veel wisselende belangen schept tijdig evalueren en vieren van bereikte resultaten een hechte band.

Vertrouwen is een moeilijk meetbaar begrip. Het is er wel of het is er niet. Het gezegde “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard” geeft ook de vluchtigheid ervan weer. De verklaring is dat volgens insiders dat vertrouwen voor een groot deel emotioneel wordt bepaald. Wij denken allemaal dat we slimme en nadenkende mensen zijn. Toch worden de meeste beslissingen genomen op basis van emoties.

Het CBS probeert bepaalde vormen van  vertrouwen uit te drukken in cijfertjes. Zo schijnt het consumentenvertrouwen te dalen evenals het vertrouwen in de politiek en politieke smaakmakers. Deze cijfers geven hooguit alleen maar aan van iets wat we al lang aanvoelden. Toch geeft het een wel een indicatie dat het menselijk gedrag kan veranderen door de toenemende belangentegenstelingen.

De regisseur van een samenwerkingsverband doet er goed aan periodiek de vinger aan de pols te houden om te zien of iedereen nog steeds achter de overeengekomen uitgangspunten staat. Uit onderzoek komen de volgende aan te bevelen gesprekspunten naar voren.

  • Inzicht en geloof in elkaars competenties. Deelnemers moeten op basis van de elkaar aanvullende competenties het gevoel hebben de klus met elkaar te kunnen klaren. De nadruk ligt hier op de competenties en expertise op taakniveau; denk bijvoorbeeld aan strategie, plannen en organiseren en informatietechnologie.
  • Het vertonen van consistent gedrag in de onderlinge interacties. Dit betreft de manier waarop we met elkaar omgaan op sociaal-emotioneel niveau. Het consistente gedrag dient te zijn gebaseerd op de met elkaar afgesproken waarden en normen, zoals ‘zeggen wat je doet en doen wat je zegt’.
  • Bereidheid om samen te zaken te delen. Dat lijkt een open deur maar het betekent ook samen het verlies willen nemen als het even tegenzit. Toyota was zo grootmoedig om als regisseur de partners tijdens een recessie binnen de integrale keten te steunen. Dat bleek een gouden zet omdat toen de markt weer aantrok iedereen weer de gevraagde bijdrage kon leveren. Een kwestie van `samen uit en samen thuis`.

Het leveren van de toegezegde toegevoegde waarde en het nakomen van afspraken zijn dus belangrijke graadmeters voor een succesvolle samenwerking. Het blijkt verstandig om hier aandacht aan te schenken en gehaalde doelstellingen samen te vieren. Rekenschap naar elkaar afleggen is meer dan alleen cijfertjes bekijken en mag een feest zijn met als doel het onderling vertrouwen te laten groeien.

Zie ook de gouden regels van een partnership.

Wouter Jansen