SAMEN KLANTGERICHT ONDERNEMEN HEEFT DE TOEKOMST!

In Nederland hebben we behoefte aan een vernieuwend perspectief met waardevolle oplossingen en de juiste “fittness for use”. Bedrijven die inzetten op kwalitatief groeien met als doel een hogere klantwaarde hebben daarom de beste kansen in de nabije toekomst.

Groei-economie stagneert!

De aanbodeconomie is vooral gericht op eenzijdige volume groei en loopt keihard tegen haar grenzen aan. We hebben we onszelf verwend met een groei-economie waarbij de bomen tot in de hemel leken te groeien. Zonder dat we rekening hielden met de consequenties op bijvoorbeeld het vlak van de natuurlijke omgeving, de leefbaarheid, onze gezondheid en de grondstoffenvoorziening.
Maar het tij keert zich en we worden keihard geconfronteerd met de grenzen van de ongeremde volume groei. Klanten en gebruikers voelen zich tekort gedaan omdat ze niet krijgen wat ze willen en verwachten en waarvoor ze betaald hebben. Daarnaast heeft een ongebreidelde groei veel schadelijke gevolgen binnen onze samenleving. Het is daarom slimmer de klantwaarde als kompas te nemen.

Klantwaarde; de basis voor organisatiesucces

Klantwaarde is de som van de voordelen/opbrengsten die de klant ervaart minus de kosten die de klant hiervoor moet maken. Dit betekent dat er aan klantwaarde een opbrengstenkant (gebruikswaarde) zit en een kostenkant (Total Cost of Ownership).
Om de gevraagde klantwaarde te kunnen creëren is het vereist de verwachtingen en beleving van klanten goed in beeld te krijgen en te begrijpen.  Voor het definiëren en ontwerpen van de gewenste oplossingen is de inbreng van klanten en ook de gebruikers cruciaal.

Realiseren van de gevraagde oplossingen

Door samen de beschikbare kennis en kunde te benutten kunnen we de gevraagde waarde creëren. Keten-integrale samenwerking, partnership en klantgericht ondernemerschap zijn hierbij hoekstenen voor een meer op kwaliteit gerichte werkwijze.

Bij het creëren van een gemeenschappelijke klantwaarde staan naast het eigen belang van het eigen bedrijf (en de partners) ook de belangen van de afnemers en de samenleving centraal. Een nieuwe wereld met veel kansen komt op u en uw medewerkers af! Mits u luistert naar de diepere wensen van de klanten. De werkwijze noemen wij `Samen klantgericht ondernemen`met als doel een duurzame win/win voor iedereen!

Het invoeren van een meer vraaggestuurde bedrijfsvoering vraagt om een continue verbetering waar alle medewerkers bij betrokken zijn.

ZELF AAN DE SLAG MET SAMEN KLANTGERICHT ONDERNEMEN

Dankzij de innovatieve ervaringen met verbeterprojecten binnen de technische branches is de strategische aanpak ` Samen klantgericht ondernemen`  ontwikkeld. De speerpunten hierbij zijn klantgericht leiderschap, ketenintegraal samenwerken, optimale werkprocessen en intern ondernemerschap.

De essentiële verbeterstappen zijn vastgelegd in een modulaire  leidraad . Dit maakt van het gehele verbeteringsproces een logisch en begrijpelijk verhaal. Waarmee u samen met uw medewerkers aan de slag kunt.


ONS AANBOD

Klankbordfunctie voor directies c.q. ondernemers van middelgrote organisaties

  • Samen met u in een persoonlijk gesprek uw eigen strategie evalueren aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen.
  • Toetsing van uw eigen nieuwe ideeën.

Actief verkennend gesprek op uw locatie

  • Samen met u als directie/management nagaan of klantgericht ondernemen voor uw organisatie interessant is.


WILT U MEER WETEN?


win win
Stel uw vraag bij contact en wij nemen omgaand contact met u op.